Partner

Logo De Participatiefabriek

 

Sinds maart 2014 heeft Almere als eerste Gemeente in Nederland een Participatiefabriek. De Participatiefabriek is een project van Stichting de Schoor, Welzijn in Almere. Mensen met een uitkering worden hier op bijzondere wijze ‘werkfit’ gemaakt. De Participatiefabriek draait op het concept ‘leermeester-gezel’. Werkzoekenden helpen andere werkzoekenden. Met als doel het bieden van perspectief op betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat? Een derde van de mensen heeft inmiddels een baan.

Het succes van De Participatiefabriek komt mede tot stand door de inzet van de samenwerkende partners:

 

 

 

Dit werkervaringsproject wordt ondersteund door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie waaronder Nederland.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nederland besteedt dat geld aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:
– Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
– Actief en gezond ouder worden.
– Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

 

 

In de Gemeente Almere participeren werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in zogeheten Participatiefabrieken. Deze Participatiefabrieken zijn opgezet door welzijnsorganisatie De Schoor, en fungeren als sociale ondernemingen. Onder begeleiding van professionals van De Schoor worden de Participatiefabrieken gerund door werkzoekenden met een (bijstands)-uitkering. Prioritaire doelgroepen zijn oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand, waaronder statushouders. Zij ontplooien binnen de Participatiefabrieken allerlei activiteiten die ten gunste komen aan de wijk en verkleinen zo hun afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiefabrieken werken nauw samen met het Sociaal Domein van de gemeente Almere. De samenwerking is gericht op groei van de deelnemers op de participatieladder en vervolgens duurzame uitstroom naar de betaalde arbeidsmarkt of naar een structurele vorm van participatie.

“De Participatiefabriek is een instrument om mensen aan het werk te helpen en dat is een belangrijke taak die we hebben in het uitvoeren van de Participatiewet.”
Froukje de Jonge / wethouder van de gemeente Almere


Lean Management Trainingen van Bureau Tromp vergroten de kansen op de arbeidsmarkt bij de deelnemers van De Participatiefabriek.

Een aantal werkzoekenden verbonden aan De Participatiefabriek, een werkervaringstraject van De Schoor, heeft de mogelijkheid gekregen om een Lean Six Sigma Training te volgen bij Bureau Tromp en kan hun kansen op de arbeidsmarkt hierdoor aanzienlijk vergroten.
Bureau Tromp is gespecialiseerd in trainingen en consultancy op het gebied van Lean Management & Lean Six Sigma. Lean richt zich op het verhogen van het rendement van een organisatie door het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Helaas is vaak het volgen van een passende opleiding bijna onmogelijk zonder inkomen. Bureau Tromp geeft aan trots te zijn op de samenwerking met De Participatiefabriek: “wij zijn blij op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan een maatschappelijk probleem dat veel mensen raakt”.  

Beide partijen zien dat de samenwerking vruchten afwerpt en zijn van plan om deze in de toekomst te continueren. Meerdere deelnemers die een Lean Six Sigma training bij Bureau Tromp hebben afgerond hebben inmiddels een betaalde baan gevonden.

Meer informatie over Bureau Tromp vindt u op https://bureautromp.nl/

 

 

 

Hogeschool Windesheim Flevoland opent de collegedeuren voor 45-plussers die deelnemen aan het werkervaringstraject van De Participatiefabriek. Werkzoekenden kunnen op de hogeschool hoorcolleges volgen en kennis opdoen die past bij het ontwikkelingstraject dat zij volgen om (weer) aan een betaalde baan te komen.

Vanuit Windesheim Flevoland is Hasib Moukaddim, hogeschoolhoofddocent Social Work, nauw betrokken bij het project: “Als hogeschool willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Dit past bij uitstek bij een initiatief als De Participatiefabriek en dus werken we graag samen. We hebben een slim concept van ‘aanschuifonderwijs’ ontwikkeld”, vertelt Hasib verder: “Na een intake kiezen 45-plussers twee onderwijsmodulen die ze gedurende een halfjaar volgen. Aan de hand van een literatuuroverzicht en met een op maat gemaakte handleiding op zak verdiepen zij zich voor én na de hoorcolleges zelfstandig in de leerstof. Na afloopt ontvangen zij een deelnamecertificaat, dat zij op hun cv kunnen zetten.”

Meerdere 45-plussers namen al deel aan de hoorcolleges. Nolleke Bekkering die zelf weer plaats nam in de collegebanken legt uit waarom dit een mooie kans is: “De vakken Interculturele Communicatie, Filosofie & Ethiek, en Psychopathologie zijn een verdieping en aanvulling op mijn werk als trainer en coach. Ik voel me bevoorrecht dat ik hieraan deel mag nemen.” Ook Patricia den Breejen is enthousiast over haar colleges: “Door het volgen van de modulen Orthopedagogiek en Methodiek in de hulpverlening is het mij gelukt om mij aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt.”

Voor meer informatie kijk op https://www.windesheimflevoland.nl